HOSHIZAKI

Showing all 36 results

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RTW-70LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-186MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh kính Hoshizaki RTW-70LS4-GD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki RTW-126LS4-GD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-126MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RTW-156MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW- 156LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-126MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-156MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-186MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S-ML

Liên hệ

Máy làm đá hoshizaki

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-65A

Liên hệ
Liên hệ