Bàn lạnh

Showing all 7 results

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-126LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW- 156LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-156MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-186MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-ML

Liên hệ